រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

បទដ្ឋានគតិយុត្ត

ពិធីផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ដាក់​ឲ្យអនុវត្ត​អនុក្រឹត្យស្តី​ពី​មុខងារ និង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​របស់​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង​ការ​ប្រគល់​មុខងារ​គ្រប់​គ្រង និង​ផ្តល់​សេវា​សុខា​ភិបាល​ទៅ​ឱ្យ​រដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត

ខាងក្រោមនេះជាតំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធក្នុងពិធ […]

Kep Administration