រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរជំនាញខេត្ត

មន្ទីរកិច្ចការនារី
សភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត
មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី
មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម
មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទ
មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
មន្ទីររ៉ែ និងថាមពល
មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

Kep Administration