រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION
ADMINISTRATIVE SERVICES
ការផ្តល់សេវា នីត្យានុកូលកម្ម ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ការផ្ទេរសិទ្ធិ
LEARN MORE
SECTORS AROUND PROVINCE
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនៃមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត
LEARN MORE
FireNon
WEATHER
KEP WEATHER
CurrencyUnitBuy
USA DollarUSD/KHR14047
Australian DollarAUD/KHR13069
Canadian DollarCAD/KHR13220
Switzerland FrancCHF/KHR14287
Off-shore CNYCNH/KHR1617
China YuanCNY/KHR1618
SUKIMEX Gasoline3,750R
SUKIMEX Diesel3,550R
Jasmine Rice3,600R
Red Corn1,300R
White Corn2,000R
Dried Cassava716R
Fresh Cassava198R

Address : Kep Village, Sangkat Kep, Kep City, Kep Province, Kingdom of Cambodia

Tel : +(855) 11 345 601 / 96 34 82 168

E-mail : info@kep.gov.kh

Website : www.kep.gov.kh

© 2021

Kep Administration (Cambodia). All Rights Reserved.

Last update : 2 years ago