រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

រដ្ឋបាលក្រុងប៉ៃលិន

  • Address : ភូមិប៉ាហ៊ីត្បូង សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
  • Contact :
    ស៊ុន យី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលករុង    

Other Organization