រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្ម

  • Address : ភូមិប៉ាហ៊ីត្បូង សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
  • Contact :
    អ៊ុក ទូច ប្រធានមន្ទីរ    

Other Organization