រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា

  • Address : ភូមិប៉ាហ៊ីត្បូង សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
  • Contact :
    តង់ ធារ៉ា ប្រធានមន្ទីរ    

Other Organization