រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត

 • Address : ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
 • Contact :
  លោក អ៊ុច អ៊ុំភីនីស្សារ៉ា ប្រធានមន្ទីរ ០៩៩ ៩៩៦ ៦៩៩
  លោក នូ ថា អនុប្រធានមន្ទីរ ០៧៨ ៥៥៥ ៦៤៦
  លោកស្រី ជា សុបាន អនុប្រធានមន្ទីរ ០៩២ ១៦៥ ០៩៩
  លោកស្រី ឈុំ អូន អនុប្រធានមន្ទីរ ០៩២ ៧៨៨ ៦៨០
  លោក ព្រឿង ឡុង ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ០៩២ ៣៣៤ ៦៥៧  

Other Organization