រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

  • Address : ភូមិវត្ត សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
  • Contact :
    ម៉ម សំណាង ប្រធានមន្ទីរ    

Other Organization