រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

  • Address : ភូមិប៉ាហ៊ីភូមិវត្ដ សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្ដប៉ៃលិន
  • Contact :
    ភី ឡង់ឌី ប្រធានមន្ទីរ    

Other Organization