រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តអនុវត្តការដាក់ចេញយុទ្ធនាការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកែប បន្ថែមទៀត

រដ្ឋបាលខេត្តកែប ចេញសេចក្ដីសម្រេចលេខ ០៣៥/២១ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការបន្តអនុវត្តការដាក់ចេញយុទ្ធនាការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកែប បន្ថែមទៀត ៕

Related Post

Kep Administration