រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

ខេត្តកែប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ០៩ករណីថ្មី នាថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ការរកឃើញបុគ្គលវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៩នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត នៅខេត្តកែប នាថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១!

អត្ថបទទាក់ទង