រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

ខេត្តកែប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ០១ករណីថ្មី នាថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ការរកឃើញបុគ្គលវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត នៅខេត្តកែប នាថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១!

Related Post

Kep Administration