រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការធ្វើតេស្តរហ័ស រកមេរោគកូវីដ-១៩ ជូនដល់អាជីវករតាមផ្សារ និងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញផ្សារ នៅទូទាំងខេត្តកែប

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការធ្វើតេស្តរហ័ស រកមេរោគកូវីដ-១៩ ជូនដល់អាជីវករតាមផ្សារ និងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញផ្សារ នៅទូទាំងខេត្តកែប !

Related Post

Kep Administration