រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION
SEARCH

ខេត្តកែប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ០៨ករណីថ្មី នាថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ការរកឃើញបុគ្គលវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៨នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត នៅខេត្តកែប នាថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១!

Related Post

Kep Administration