រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

ខេត្តកែប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ០៣ករណីថ្មី នាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ការរកឃើញបុគ្គលវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៣នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត នៅខេត្តកែប នាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១!

Related Post

Kep Administration