រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះដោយកូវីដ១៩ សម្រាប់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះដោយកូវីដ១៩ សម្រាប់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

👉 ភ្ជាប់ទៅកាន់: ព័ត៌មាន​ ពីខេត្តកែប​

https://t.me/kepprovince

Related Post

Kep Administration