រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

កម្មវិធីឩបត្តម្ភសាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជុំទី២​

ជុំទី២ នៃកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្មុងអំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះតទៅ។

សូមគ្រួសារទាំងឡាយដែលមានប័ណ្ណសមធម៌មានសុពលភាព អញ្ជើញទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនៅឃុំ សង្កាត់ ដែលនៅជិត ដើម្បីទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាល។

ចំពោះគ្រួសារដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជុំទី១ រួចហើយ សូមអញ្ជើញទៅដកប្រាក់នៅគ្រប់បណ្ដាវីងដែលនៅជិត មិនចាំបាច់ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះម្ដងទៀតទេ។

📞ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងទៅឃុំ សង្កាត់ដែលនៅជិតអ្នក !

សូមអរគុណ! 🙏🙏🙏

Related Post

Kep Administration