រដ្ឋបាលខេត្តកែប

KEP ADMINISTRATION

ពិធីផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ដាក់​ឲ្យអនុវត្ត​អនុក្រឹត្យស្តី​ពី​មុខងារ និង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​របស់​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង​ការ​ប្រគល់​មុខងារ​គ្រប់​គ្រង និង​ផ្តល់​សេវា​សុខា​ភិបាល​ទៅ​ឱ្យ​រដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត

ខាងក្រោមនេះជាតំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឲ្យអនុវត្តអនុក្រឹត្យ ស្តីពីមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងការប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាសុខាភិបាលទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ៖

Please click the bellow links to get the documents for NCDD Dissemination Workshop On the new sub-degree 182 183 184 and 193:

(ចុចដើម្បីទាញយក -Click to download)

Kep Administration